Work and Travel USA

GAllery (27)
GAllery (23)
GAllery (24)
GAllery (4)

Work and Travel USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของระดับอุดมศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน (โดยประมาณ 15 พ.ค. – 15 ส.ค.)หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการ Work and Travel USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด(จะได้วีซ่าในช่วง 1 พ.ค. –  31 ส.ค. เท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษาเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

– ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 สิงหาคม)

– ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– มีสถานภาพโสด

– อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)

– มีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)

– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

– มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก

– สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th