WORK AND HOLIDAYS AUSTRALIA

Work and Holidays Australia

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการหาประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งการท่องเที่ยวและการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นจบการศึกษาโดยตรงในสาขานั้นๆ และใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียที่ส่งเสริมให้คนไทยได้ท่องเที่ยวและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในระยะเวลา 4 – 12 เดือน ด้วยวีซ่าประเภท Work and Holiday visa (subclass 462) โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นควรเลือกระยะเวลาและประเภทที่เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด ซึ่งเรามี 3 โครงการให้เลือกดังต่อไปนี้

Premium Work and Travel (up to 12 months) มี Full fun activities ก่อนการทำงาน 7 วัน (ค่าโครงการ 89,900 บาท)

Standard Work and Travel (up to 12 months) มี Fun activities ก่อนการทำงาน 3 วัน (ค่าโครงการ 69,900 บาท)

Intense Work and Travel (up to 4 months) เลือกทำงานหรือท่องเที่ยวในออสเตรเลียสูงสุด 4 เดือน (ค่าโครงการ 49,900 บาท)

 

**โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่า Work and Holiday visa (subclass 462) เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        – มีสถานภาพโสด

        – อายุ 18 – 30 (ไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)

        – เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป

        – มีเงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ 150,000 บาท อย่างน้อย 3 – 6 เดือน (เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า)

        – มีผลการสอบ IELTS 4.5+, TOEFL iBT 32+, PTE 30+ (ส่งผลหลังการสมัครได้แต่ต้องส่งก่อนขอวีซ่า)

        – ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday visa (subclass 462)

        – มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก

        – สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

 

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th