INTERNSHIP USA

Internship USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 1 ปี(นับวันจบจากใบ transcript) หรือสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเกิน 1 ปีแล้วแต่มีประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับสายการเรียนที่จบมามากกว่า 5 ปี โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง ผ่านการทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 หรือ 12 เดือน และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

ในการจัดหางานนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โครงการInternship USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

 

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Internship USA

  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี มีโครงการ 2 ประเภท คือ แบบ 6 เดือน หรือ แบบ 12 เดือน

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship USA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •  มีสถานภาพโสด มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นๆที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง
  • ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 1 ปี(นับวันจบจากใบ transcript)
  •  ผู้สนใจที่จบการศึกษาที่เกิน 1 ปีและมีประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับสายการเรียนที่จบมามากกว่า 5 ปี
  •  มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  •  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  •  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
  • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th