INTERNSHIP USA

Internship USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1) สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 1 ปี(นับวันจบจากใบ transcript) **ต้องจบตรงสาขาที่จะฝึกงาน

Trainee USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1) เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตรงสาขาที่จะฝึกงาน (ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาเช่นกัน อย่างน้อย 1 ปี) หรือผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาที่จะฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี

โครงการ internship และ trainee เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง ผ่านการทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเริ่มงานได้ตลอดทั้งปี

ในการจัดหางานทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สาขาที่เปิดรับสมัครโครงการ  Internship/ Trainee
1. Hospitality and Tourism Management
2. Kitchen and Restaurant Management
3. Food and Beverage
4. Home Economics

 

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship USA/ Trainee USA

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
2. Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
4. Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
5. สำเนา Passport
6. สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
7. สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
8. สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th