CAMP STAFF USA

Camp Staff USA (5)
Camp Staff USA (9)
Camp Staff USA (6)
Camp Staff USA (4)
Camp Staff USA (1)

Camp Staff USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับโครงการ Work and Travel USA ที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน (โดยประมาณ 15 พ.ค. – 31 ส.ค.) หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการ Camp Staff USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด(จะได้วีซ่าในช่วง 1 พ.ค. –  31 ส.ค. เท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษาเท่านั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA

– ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 สิงหาคม)

– ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

– มีสถานภาพโสด

– อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)

– มีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)

– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

– มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก

– สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

 

ข้อมูลพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA 

  • เนื่องจาก Camps ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จึงมักจะตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแต่ละรัฐ Camps จึงมีบรรยากาศค่อนข้างธรรมชาติและเงียบสงบ  ดังนั้นหากน้องๆ ไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตแถบชานเมือง โครงการ Camp Staff USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้
  • เนื่องจาก Campsมีอาหารฟรีให้ทุกมื้อตลอดโครงการสำหรับ staff  นี่จึงหมายถึงว่าทาง Camps จัดอาหารให้ Campers หรือ Staff อย่างไร น้องๆก็จะได้ทานรับอาหารแบบเดียวกันนั้น ดังนั้นหากน้องๆ ที่ไม่คุ้นชินกับอาหารที่รสชาดแปลกใหม่ โครงการ Camp Staff USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้ เนื่องจากน้องๆจะไม่สามารถเรียกร้องอาหารพิเศษที่อยากรับประทานได้
  • เนื่องจาก Campsมีบ้านพักฟรีให้ตลอดที่เข้าร่วมโครงการ  นี่จึงหมายถึงว่า Camps จัดที่พักไว้อย่างไรให้ Staff อย่างไร  น้องๆ จะได้อยู่แบบ นั้นเช่นกัน เช่น ที่พักแบบหอพักรวม, เตียง 2 ชั้น, ห้องน้ำรวม, แบบแยกชาย/หญิง เป็นต้น โครงการ Camp Staff USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้ เนื่องจากน้องๆไม่สามารถเรียกร้องที่พักในแบบที่ตนต้องการได้

**แต่สามารถออกไปเช่าอยู่เองด้านนอกได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวกับโครงการ

  • ผู้สมัครควรมีระยะเวลาในการทำงานให้ Camps มากกว่า 10 weeks เนื่องจาก Camps ต้องการผู้สมัครที่สามารถเข้าร่วมได้นานกว่าโครงการ Work and Travel USA (แนะนำสำหรับน้องปีสุดท้ายที่ไม่ต้องรีบกลับมาเรียน)

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th